Lalitha Sahasranamam Telugu Lyrics With Meaning in English

Lalitha Sahasranamam Telugu

Lalitha Sahasranamam Telugu Lyrics

అస్య శ్రీలలితాదివ్యసహస్రనామస్తోత్రమహామంత్రస్య | వశిన్యాదివాగ్దేవతా ఋషయః |అనుష్టుప్ ఛందః | శ్రీ లలితా పరమేశ్వరీ దేవతా | శ్రీమద్వాగ్భవకూటేతి బీజమ్ |
మధ్యకూటేతి శక్తిః | శక్తికూటేతి కీలకమ్ | మూలప్రకృతిరితి ధ్యానమ్ | మూలమంత్రేణాంగన్యాసం కరన్యాసం చ కుర్యాత్ | మమ శ్రీలలితామహాత్రిపురసుందరీప్రసాదసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః |

ధ్యానం

సిందూరారుణవిగ్రహాం త్రినయనాం మాణిక్యమౌళిస్ఫురత్
తారానాయకశేఖరాం స్మితముఖీమాపీన వక్షోరుహామ్ |
పాణిభ్యామలిపూర్ణరత్నచషకం రక్తోత్పలం బిభ్రతీం
సౌమ్యాం రత్నఘటస్థరక్తచరణాం ధ్యాయేత్పరామంబికామ్ ||

అరుణాం కరుణాతరంగితాక్షీం ధృతపాశాంకుశపుష్పబాణచాపామ్ |
అణిమాదిభిరావృతాం మయూఖైరహమిత్యేవ విభావయే భవానీమ్ ||

ధ్యాయేత్పద్మాసనస్థాం వికసితవదనాం పద్మపత్రాయతాక్షీం
హేమాభాం పీతవస్త్రాం కరకలితలసద్ధేమపద్మాం వరాంగీమ్ |
సర్వాలంకారయుక్తాం సతతమభయదాం భక్తనమ్రాం భవానీం
శ్రీవిద్యాం శాంతమూర్తిం సకలసురనుతాం సర్వసంపత్ప్రదాత్రీమ్ ||

సకుంకుమవిలేపనామళికచుంబికస్తూరికాం
సమందహసితేక్షణాం సశరచాపపాశాంకుశామ్ |
అశేషజనమోహినీం అరుణమాల్యభూషాంబరాం
జపాకుసుమభాసురాం జపవిధౌ స్మరేదంబికామ్ ||

శ్రీ లలితా సహస్రనామ స్తోత్రం

ఓం శ్రీమాతా శ్రీమహారాజ్ఞీ శ్రీమత్సింహాసనేశ్వరీ |
చిదగ్నికుండసంభూతా దేవకార్యసముద్యతా ||

ఉద్యద్భానుసహస్రాభా చతుర్బాహుసమన్వితా |
రాగస్వరూపపాశాఢ్యా క్రోధాకారాంకుశోజ్జ్వలా ||

మనోరూపేక్షుకోదండా పంచతన్మాత్రసాయకా |
నిజారుణప్రభాపూరమజ్జద్బ్రహ్మాండమండలా ||

చంపకాశోకపున్నాగసౌగంధికలసత్కచా |
కురువిందమణిశ్రేణీకనత్కోటీరమండితా ||

అష్టమీచంద్రవిభ్రాజదళికస్థలశోభితా |
ముఖచంద్రకళంకాభమృగనాభివిశేషకా ||

వదనస్మరమాంగళ్యగృహతోరణచిల్లికా |
వక్త్రలక్ష్మీపరీవాహచలన్మీనాభలోచనా ||

నవచంపకపుష్పాభనాసాదండవిరాజితా |
తారాకాంతితిరస్కారినాసాభరణభాసురా ||

కదంబమంజరీక్లప్తకర్ణపూరమనోహరా |
తాటంకయుగళీభూతతపనోడుపమండలా ||

పద్మరాగశిలాదర్శపరిభావికపోలభూః |
నవవిద్రుమబింబశ్రీన్యక్కారిరదనచ్ఛదా ||

శుద్ధవిద్యాంకురాకారద్విజపంక్తిద్వయోజ్జ్వలా |
కర్పూరవీటికామోదసమాకర్షద్దిగంతరా ||

నిజసల్లాపమాధుర్యవినిర్భర్త్సితకచ్ఛపీ |
మందస్మితప్రభాపూరమజ్జత్కామేశమానసా ||

అనాకలితసాదృశ్యచుబుకశ్రీవిరాజితా |
కామేశబద్ధమాంగళ్యసూత్రశోభితకంధరా ||

కనకాంగదకేయూరకమనీయభుజాన్వితా |
రత్నగ్రైవేయచింతాకలోలముక్తాఫలాన్వితా ||

కామేశ్వరప్రేమరత్నమణిప్రతిపణస్తనీ |
నాభ్యాలవాలరోమాళిలతాఫలకుచద్వయీ ||

లక్ష్యరోమలతాధారతాసమున్నేయమధ్యమా |
స్తనభారదళన్మధ్యపట్టబంధవళిత్రయా ||

అరుణారుణకౌసుంభవస్త్రభాస్వత్కటీతటీ |
రత్నకింకిణికారమ్యరశనాదామభూషితా ||

కామేశజ్ఞాతసౌభాగ్యమార్దవోరుద్వయాన్వితా |
మాణిక్యముకుటాకారజానుద్వయవిరాజితా ||

ఇంద్రగోపపరిక్షిప్తస్మరతూణాభజంఘికా |
గూఢగుల్ఫా కూర్మపృష్ఠజయిష్ణుప్రపదాన్వితా ||

నఖదీధితిసంఛన్ననమజ్జనతమోగుణా |
పదద్వయప్రభాజాలపరాకృతసరోరుహా ||

సింజానమణిమంజీరమండితశ్రీపదాంబుజా |
మరాళీమందగమనా మహాలావణ్యశేవధిః ||

సర్వారుణాఽనవద్యాంగీ సర్వాభరణభూషితా |
శివకామేశ్వరాంకస్థా శివా స్వాధీనవల్లభా ||

సుమేరుమధ్యశృంగస్థా శ్రీమన్నగరనాయికా |
చింతామణిగృహాంతస్థా పంచబ్రహ్మాసనస్థితా ||

మహాపద్మాటవీసంస్థా కదంబవనవాసినీ |
సుధాసాగరమధ్యస్థా కామాక్షీ కామదాయినీ ||

దేవర్షిగణసంఘాతస్తూయమానాత్మవైభవా |
భండాసురవధోద్యుక్తశక్తిసేనాసమన్వితా ||

సంపత్కరీసమారూఢసింధురవ్రజసేవితా |
అశ్వారూఢాధిష్ఠితాశ్వకోటికోటిభిరావృతా ||

చక్రరాజరథారూఢసర్వాయుధపరిష్కృతా |
గేయచక్రరథారూఢమంత్రిణీపరిసేవితా ||

కిరిచక్రరథారూఢదండనాథాపురస్కృతా |
జ్వాలామాలినికాక్షిప్తవహ్నిప్రాకారమధ్యగా ||

భండసైన్యవధోద్యుక్తశక్తివిక్రమహర్షితా |
నిత్యాపరాక్రమాటోపనిరీక్షణసముత్సుకా ||

భండపుత్రవధోద్యుక్తబాలావిక్రమనందితా |
మంత్రిణ్యంబావిరచితవిషంగవధతోషితా ||

విశుక్రప్రాణహరణవారాహీవీర్యనందితా |
కామేశ్వరముఖాలోకకల్పితశ్రీగణేశ్వరా ||

మహాగణేశనిర్భిన్నవిఘ్నయంత్రప్రహర్షితా |
భండాసురేంద్రనిర్ముక్తశస్త్రప్రత్యస్త్రవర్షిణీ ||

కరాంగుళినఖోత్పన్ననారాయణదశాకృతిః |
మహాపాశుపతాస్త్రాగ్నినిర్దగ్ధాసురసైనికా ||

కామేశ్వరాస్త్రనిర్దగ్ధసభండాసురశూన్యకా |
బ్రహ్మోపేంద్రమహేంద్రాదిదేవసంస్తుతవైభవా ||

హరనేత్రాగ్నిసందగ్ధకామసంజీవనౌషధిః |
శ్రీమద్వాగ్భవకూటైకస్వరూపముఖపంకజా ||

కంఠాధఃకటిపర్యంతమధ్యకూటస్వరూపిణీ |
శక్తికూటైకతాపన్నకట్యధోభాగధారిణీ ||

మూలమంత్రాత్మికా మూలకూటత్రయకళేబరా |
కులామృతైకరసికా కులసంకేతపాలినీ ||

కులాంగనా కులాంతస్థా కౌళినీ కులయోగినీ |
అకులా సమయాంతస్థా సమయాచారతత్పరా ||

మూలాధారైకనిలయా బ్రహ్మగ్రంథివిభేదినీ |
మణిపూరాంతరుదితా విష్ణుగ్రంథివిభేదినీ ||

ఆజ్ఞాచక్రాంతరాళస్థా రుద్రగ్రంథివిభేదినీ |
సహస్రారాంబుజారూఢా సుధాసారాభివర్షిణీ ||

తటిల్లతాసమరుచి-ష్షట్చక్రోపరిసంస్థితా |
మహాశక్తిః కుండలినీ బిసతంతుతనీయసీ ||

భవానీ భావనాగమ్యా భవారణ్యకుఠారికా |
భద్రప్రియా భద్రమూర్తి-ర్భక్తసౌభాగ్యదాయినీ ||

భక్తప్రియా భక్తిగమ్యా భక్తివశ్యా భయాపహా |
శాంభవీ శారదారాధ్యా శర్వాణీ శర్మదాయినీ ||

శాంకరీ శ్రీకరీ సాధ్వీ శరచ్చంద్రనిభాననా |
శాతోదరీ శాంతిమతీ నిరాధారా నిరంజనా ||

నిర్లేపా నిర్మలా నిత్యా నిరాకారా నిరాకులా |
నిర్గుణా నిష్కలా శాంతా నిష్కామా నిరుపప్లవా ||

నిత్యముక్తా నిర్వికారా నిష్ప్రపంచా నిరాశ్రయా |
నిత్యశుద్ధా నిత్యబుద్ధా నిరవద్యా నిరంతరా ||

నిష్కారణా నిష్కళంకా నిరుపాధి-ర్నిరీశ్వరా |
నీరాగా రాగమథనీ నిర్మదా మదనాశినీ ||

నిశ్చింతా నిరహంకారా నిర్మోహా మోహనాశినీ |
నిర్మమా మమతాహంత్రీ నిష్పాపా పాపనాశినీ ||

నిష్క్రోధా క్రోధశమనీ నిర్లోభా లోభనాశినీ |
నిస్సంశయా సంశయఘ్నీ నిర్భవా భవనాశినీ ||

నిర్వికల్పా నిరాబాధా నిర్భేదా భేదనాశినీ |
నిర్నాశా మృత్యుమథనీ నిష్క్రియా నిష్పరిగ్రహా ||

నిస్తులా నీలచికురా నిరపాయా నిరత్యయా |
దుర్లభా దుర్గమా దుర్గా దుఃఖహంత్రీ సుఖప్రదా ||

దుష్టదూరా దురాచారశమనీ దోషవర్జితా |
సర్వజ్ఞా సాంద్రకరుణా సమానాధికవర్జితా ||

సర్వశక్తిమయీ సర్వమంగళా సద్గతిప్రదా |
సర్వేశ్వరీ సర్వమయీ సర్వమంత్రస్వరూపిణీ ||

సర్వయంత్రాత్మికా సర్వతంత్రరూపా మనోన్మనీ |
మాహేశ్వరీ మహాదేవీ మహాలక్ష్మీ-ర్మృడప్రియా ||

మహారూపా మహాపూజ్యా మహాపాతకనాశినీ |
మహామాయా మహాసత్త్వా మహాశక్తి-ర్మహారతిః ||

మహాభోగా మహైశ్వర్యా మహావీర్యా మహాబలా |
మహాబుద్ధి-ర్మహాసిద్ధి-ర్మహాయోగీశ్వరేశ్వరీ ||

మహాతంత్రా మహామంత్రా మహాయంత్రా మహాసనా |
మహాయాగక్రమారాధ్యా మహాభైరవపూజితా ||

మహేశ్వరమహాకల్పమహాతాండవసాక్షిణీ |
మహాకామేశమహిషీ మహాత్రిపురసుందరీ ||

చతుఃషష్ట్యుపచారాఢ్యా చతుఃషష్టికలామయీ |
మహాచతుఃషష్టికోటియోగినీగణసేవితా ||

మనువిద్యా చంద్రవిద్యా చంద్రమండలమధ్యగా |
చారురూపా చారుహాసా చారుచంద్రకళాధరా ||

చరాచరజగన్నాథా చక్రరాజనికేతనా |
పార్వతీ పద్మనయనా పద్మరాగసమప్రభా ||

పంచప్రేతాసనాసీనా పంచబ్రహ్మస్వరూపిణీ |
చిన్మయీ పరమానందా విజ్ఞానఘనరూపిణీ ||

ధ్యానధ్యాతృధ్యేయరూపా ధర్మాధర్మవివర్జితా |
విశ్వరూపా జాగరిణీ స్వపంతీ తైజసాత్మికా ||

సుప్తా ప్రాజ్ఞాత్మికా తుర్యా సర్వావస్థావివర్జితా |
సృష్టికర్త్రీ బ్రహ్మరూపా గోప్త్రీ గోవిందరూపిణీ ||

సంహారిణీ రుద్రరూపా తిరోధానకరీశ్వరీ |
సదాశివాఽనుగ్రహదా పంచకృత్యపరాయణా ||

భానుమండలమధ్యస్థా భైరవీ భగమాలినీ |
పద్మాసనా భగవతీ పద్మనాభసహోదరీ ||

ఉన్మేషనిమిషోత్పన్నవిపన్నభువనావళిః |
సహస్రశీర్షవదనా సహస్రాక్షీ సహస్రపాత్ ||

ఆబ్రహ్మకీటజననీ వర్ణాశ్రమవిధాయినీ |
నిజాజ్ఞారూపనిగమా పుణ్యాపుణ్యఫలప్రదా ||

శ్రుతిసీమంతసిందూరీకృతపాదాబ్జధూళికా |
సకలాగమసందోహశుక్తిసంపుటమౌక్తికా ||

పురుషార్థప్రదా పూర్ణా భోగినీ భువనేశ్వరీ |
అంబికాఽనాదినిధనా హరిబ్రహ్మేంద్రసేవితా ||

నారాయణీ నాదరూపా నామరూపవివర్జితా |
హ్రీంకారీ హ్రీమతీ హృద్యా హేయోపాదేయవర్జితా ||

రాజరాజార్చితా రాజ్ఞీ రమ్యా రాజీవలోచనా |
రంజనీ రమణీ రస్యా రణత్కింకిణిమేఖలా ||

రమా రాకేందువదనా రతిరూపా రతిప్రియా |
రక్షాకరీ రాక్షసఘ్నీ రామా రమణలంపటా ||

కామ్యా కామకలారూపా కదంబకుసుమప్రియా |
కళ్యాణీ జగతీకందా కరుణారససాగరా ||

కళావతీ కళాలాపా కాంతా కాదంబరీప్రియా |
వరదా వామనయనా వారుణీమదవిహ్వలా ||

విశ్వాధికా వేదవేద్యా వింధ్యాచలనివాసినీ |
విధాత్రీ వేదజననీ విష్ణుమాయా విలాసినీ ||

క్షేత్రస్వరూపా క్షేత్రేశీ క్షేత్రక్షేత్రజ్ఞపాలినీ |
క్షయవృద్ధివినిర్ముక్తా క్షేత్రపాలసమర్చితా ||

విజయా విమలా వంద్యా వందారుజనవత్సలా |
వాగ్వాదినీ వామకేశీ వహ్నిమండలవాసినీ ||

భక్తిమత్కల్పలతికా పశుపాశవిమోచినీ |
సంహృతాశేషపాషండా సదాచారప్రవర్తికా ||

తాపత్రయాగ్నిసంతప్తసమాహ్లాదనచంద్రికా |
తరుణీ తాపసారాధ్యా తనుమధ్యా తమోఽపహా ||

చితిస్తత్పదలక్ష్యార్థా చిదేకరసరూపిణీ |
స్వాత్మానందలవీభూతబ్రహ్మాద్యానందసంతతిః ||

పరా ప్రత్యక్చితీరూపా పశ్యంతీ పరదేవతా |
మధ్యమా వైఖరీరూపా భక్తమానసహంసికా ||

కామేశ్వరప్రాణనాడీ కృతజ్ఞా కామపూజితా |
శృంగారరససంపూర్ణా జయా జాలంధరస్థితా ||

ఓడ్యాణపీఠనిలయా బిందుమండలవాసినీ |
రహోయాగక్రమారాధ్యా రహస్తర్పణతర్పితా ||

సద్యఃప్రసాదినీ విశ్వసాక్షిణీ సాక్షివర్జితా |
షడంగదేవతాయుక్తా షాడ్గుణ్యపరిపూరితా ||

నిత్యక్లిన్నా నిరుపమా నిర్వాణసుఖదాయినీ |
నిత్యాషోడశికారూపా శ్రీకంఠార్ధశరీరిణీ ||

ప్రభావతీ ప్రభారూపా ప్రసిద్ధా పరమేశ్వరీ |
మూలప్రకృతి-రవ్యక్తా వ్యక్తావ్యక్తస్వరూపిణీ ||

వ్యాపినీ వివిధాకారా విద్యాఽవిద్యాస్వరూపిణీ |
మహాకామేశనయనకుముదాహ్లాదకౌముదీ ||

భక్తహార్దతమోభేదభానుమద్భానుసంతతిః |
శివదూతీ శివారాధ్యా శివమూర్తి-శ్శివంకరీ ||

శివప్రియా శివపరా శిష్టేష్టా శిష్టపూజితా |
అప్రమేయా స్వప్రకాశా మనోవాచామగోచరా ||

చిచ్ఛక్తి-శ్చేతనారూపా జడశక్తి-ర్జడాత్మికా |
గాయత్రీ వ్యాహృతి-స్సంధ్యా ద్విజబృందనిషేవితా ||

తత్త్వాసనా తత్త్వమయీ పంచకోశాంతరస్థితా |
నిస్సీమమహిమా నిత్యయౌవనా మదశాలినీ ||

మదఘూర్ణితరక్తాక్షీ మదపాటలగండభూః |
చందనద్రవదిగ్ధాంగీ చాంపేయకుసుమప్రియా ||

కుశలా కోమలాకారా కురుకుళ్లా కుళేశ్వరీ |
కుళకుండాలయా కౌళమార్గతత్పరసేవితా ||

కుమారగణనాథాంబా తుష్టిః పుష్టి-ర్మతి-ర్ధృతిః |
శాంతిః స్వస్తిమతీ కాంతి-ర్నందినీ విఘ్ననాశినీ ||

తేజోవతీ త్రినయనా లోలాక్షీకామరూపిణీ |
మాలినీ హంసినీ మాతా మలయాచలవాసినీ ||

సుముఖీ నళినీ సుభ్రూః శోభనా సురనాయికా |
కాలకంఠీ కాంతిమతీ క్షోభిణీ సూక్ష్మరూపిణీ ||

వజ్రేశ్వరీ వామదేవీ వయోఽవస్థావివర్జితా |
సిద్ధేశ్వరీ సిద్ధవిద్యా సిద్ధమాతా యశస్వినీ ||

విశుద్ధిచక్రనిలయాఽఽరక్తవర్ణా త్రిలోచనా |
ఖట్వాంగాదిప్రహరణా వదనైకసమన్వితా ||

పాయసాన్నప్రియా త్వక్స్థా పశులోకభయంకరీ |
అమృతాదిమహాశక్తిసంవృతా ఢాకినీశ్వరీ ||

అనాహతాబ్జనిలయా శ్యామాభా వదనద్వయా |
దంష్ట్రోజ్జ్వలాఽక్షమాలాదిధరా రుధిరసంస్థితా ||

కాళరాత్ర్యాదిశక్త్యౌఘవృతా స్నిగ్ధౌదనప్రియా |
మహావీరేంద్రవరదా రాకిన్యంబాస్వరూపిణీ ||

మణిపూరాబ్జనిలయా వదనత్రయసంయుతా |
వజ్రాదికాయుధోపేతా డామర్యాదిభిరావృతా ||

రక్తవర్ణా మాంసనిష్ఠా గుడాన్నప్రీతమానసా |
సమస్తభక్తసుఖదా లాకిన్యంబాస్వరూపిణీ ||

స్వాధిష్ఠానాంబుజగతా చతుర్వక్త్రమనోహరా |
శూలాద్యాయుధసంపన్నా పీతవర్ణాఽతిగర్వితా ||

మేదోనిష్ఠా మధుప్రీతా బందిన్యాదిసమన్వితా |
దధ్యన్నాసక్తహృదయా కాకినీరూపధారిణీ ||

మూలాధారాంబుజారూఢా పంచవక్త్రాఽస్థిసంస్థితా |
అంకుశాదిప్రహరణా వరదాదినిషేవితా ||

ముద్గౌదనాసక్తచిత్తా సాకిన్యంబాస్వరూపిణీ |
ఆజ్ఞాచక్రాబ్జనిలయా శుక్లవర్ణా షడాననా ||

మజ్జాసంస్థా హంసవతీముఖ్యశక్తిసమన్వితా |
హరిద్రాన్నైకరసికా హాకినీరూపధారిణీ ||

సహస్రదళపద్మస్థా సర్వవర్ణోపశోభితా |
సర్వాయుధధరా శుక్లసంస్థితా సర్వతోముఖీ ||

సర్వౌదనప్రీతచిత్తా యాకిన్యంబాస్వరూపిణీ |
స్వాహా స్వధాఽమతి-ర్మేధా శ్రుతిః స్మృతి-రనుత్తమా ||

పుణ్యకీర్తిః పుణ్యలభ్యా పుణ్యశ్రవణకీర్తనా |
పులోమజార్చితా బంధమోచనీ బంధురాలకా ||

విమర్శరూపిణీ విద్యా వియదాదిజగత్ప్రసూః |
సర్వవ్యాధిప్రశమనీ సర్వమృత్యునివారిణీ ||

అగ్రగణ్యాఽచింత్యరూపా కలికల్మషనాశినీ |
కాత్యాయనీ కాలహంత్రీ కమలాక్షనిషేవితా ||

తాంబూలపూరితముఖీ దాడిమీకుసుమప్రభా |
మృగాక్షీ మోహినీ ముఖ్యా మృడానీ మిత్రరూపిణీ ||

నిత్యతృప్తా భక్తనిధి-ర్నియంత్రీ నిఖిలేశ్వరీ |
మైత్ర్యాదివాసనాలభ్యా మహాప్రళయసాక్షిణీ ||

పరాశక్తిః పరానిష్ఠా ప్రజ్ఞానఘనరూపిణీ |
మాధ్వీపానాలసా మత్తా మాతృకావర్ణరూపిణీ ||

మహాకైలాసనిలయా మృణాలమృదుదోర్లతా |
మహనీయా దయామూర్తి-ర్మహాసామ్రాజ్యశాలినీ ||

ఆత్మవిద్యా మహావిద్యా శ్రీవిద్యా కామసేవితా |
శ్రీషోడశాక్షరీవిద్యా త్రికూటా కామకోటికా ||

కటాక్షకింకరీభూతకమలాకోటిసేవితా |
శిరస్స్థితా చంద్రనిభా ఫాలస్థే-ంద్రధనుఃప్రభా ||

హృదయస్థా రవిప్రఖ్యా త్రికోణాంతరదీపికా |
దాక్షాయణీ దైత్యహంత్రీ దక్షయజ్ఞవినాశినీ ||

దరాందోళితదీర్ఘాక్షీ దరహాసోజ్జ్వలన్ముఖీ |
గురుమూర్తి-ర్గుణనిధి-ర్గోమాతా గుహజన్మభూః ||

దేవేశీ దండనీతిస్థా దహరాకాశరూపిణీ |
ప్రతిపన్ముఖ్యరాకాంతతిథిమండలపూజితా ||

కళాత్మికా కళానాథా కావ్యాలాపవినోదినీ |
సచామరరమావాణీసవ్యదక్షిణసేవితా ||

ఆదిశక్తి-రమేయాఽఽత్మా పరమా పావనాకృతిః |
అనేకకోటిబ్రహ్మాండజననీ దివ్యవిగ్రహా ||

క్లీంకారీ కేవలా గుహ్యా కైవల్యపదదాయినీ |
త్రిపురా త్రిజగద్వంద్యా త్రిమూర్తి-స్త్రిదశేశ్వరీ ||

త్ర్యక్షరీ దివ్యగంధాఢ్యా సిందూరతిలకాంచితా |
ఉమా శైలేంద్రతనయా గౌరీ గంధర్వసేవితా ||

విశ్వగర్భా స్వర్ణగర్భా వరదా వాగధీశ్వరీ |
ధ్యానగమ్యాఽపరిచ్ఛేద్యా జ్ఞానదా జ్ఞానవిగ్రహా ||

సర్వవేదాంతసంవేద్యా సత్యానందస్వరూపిణీ |
లోపాముద్రార్చితా లీలాక్లప్తబ్రహ్మాండమండలా ||

అదృశ్యా దృశ్యరహితా విజ్ఞాత్రీ వేద్యవర్జితా |
యోగినీ యోగదా యోగ్యా యోగానందా యుగంధరా ||

ఇచ్ఛాశక్తిజ్ఞానశక్తిక్రియాశక్తిస్వరూపిణీ |
సర్వాధారా సుప్రతిష్ఠా సదసద్రూపధారిణీ ||

అష్టమూర్తి-రజాజైత్రీ లోకయాత్రావిధాయినీ |
ఏకాకినీ భూమరూపా నిర్ద్వైతా ద్వైతవర్జితా ||

అన్నదా వసుదా వృద్ధా బ్రహ్మాత్మైక్యస్వరూపిణీ |
బృహతీ బ్రాహ్మణీ బ్రాహ్మీ బ్రహ్మానందా బలిప్రియా ||

భాషారూపా బృహత్సేనా భావాభావవివర్జితా |
సుఖారాధ్యా శుభకరీ శోభనాసులభాగతిః ||

రాజరాజేశ్వరీ రాజ్యదాయినీ రాజ్యవల్లభా |
రాజత్కృపా రాజపీఠనివేశితనిజాశ్రితా ||

రాజ్యలక్ష్మీః కోశనాథా చతురంగబలేశ్వరీ |
సామ్రాజ్యదాయినీ సత్యసంధా సాగరమేఖలా ||

దీక్షితా దైత్యశమనీ సర్వలోకవశంకరీ |
సర్వార్థదాత్రీ సావిత్రీ సచ్చిదానందరూపిణీ ||

దేశకాలాపరిచ్ఛిన్నా సర్వగా సర్వమోహినీ |
సరస్వతీ శాస్త్రమయీ గుహాంబా గుహ్యరూపిణీ ||

సర్వోపాధివినిర్ముక్తా సదాశివపతివ్రతా |
సంప్రదాయేశ్వరీ సాధ్వీ గురుమండలరూపిణీ ||

కులోత్తీర్ణా భగారాధ్యా మాయా మధుమతీ మహీ |
గణాంబా గుహ్యకారాధ్యా కోమలాంగీ గురుప్రియా ||

స్వతంత్రా సర్వతంత్రేశీ దక్షిణామూర్తిరూపిణీ |
సనకాదిసమారాధ్యా శివజ్ఞానప్రదాయినీ ||

చిత్కళాఽఽనందకలికా ప్రేమరూపా ప్రియంకరీ |
నామపారాయణప్రీతా నందివిద్యా నటేశ్వరీ ||

మిథ్యాజగదధిష్ఠానా ముక్తిదా ముక్తిరూపిణీ |
లాస్యప్రియా లయకరీ లజ్జా రంభాదివందితా ||

భవదావసుధావృష్టిః పాపారణ్యదవానలా |
దౌర్భాగ్యతూలవాతూలా జరాధ్వాంతరవిప్రభా ||

భాగ్యాబ్ధిచంద్రికా భక్తచిత్తకేకిఘనాఘనా |
రోగపర్వతదంభోళి-ర్మృత్యుదారుకుఠారికా ||

మహేశ్వరీ మహాకాళీ మహాగ్రాసా మహాశనా |
అపర్ణా చండికా చండముండాసురనిషూదినీ ||

క్షరాక్షరాత్మికా సర్వలోకేశీ విశ్వధారిణీ |
త్రివర్గదాత్రీ సుభగా త్ర్యంబకా త్రిగుణాత్మికా ||

స్వర్గాపవర్గదా శుద్ధా జపాపుష్పనిభాకృతిః |
ఓజోవతీ ద్యుతిధరా యజ్ఞరూపా ప్రియవ్రతా ||

దురారాధ్యా దురాధర్షా పాటలీకుసుమప్రియా |
మహతీ మేరునిలయా మందారకుసుమప్రియా ||

వీరారాధ్యా విరాడ్రూపా విరజా విశ్వతోముఖీ |
ప్రత్యగ్రూపా పరాకాశా ప్రాణదా ప్రాణరూపిణీ ||

మార్తాండభైరవారాధ్యా మంత్రిణీన్యస్తరాజ్యధూః |
త్రిపురేశీ జయత్సేనా నిస్త్రైగుణ్యా పరాపరా ||

సత్యజ్ఞానానందరూపా సామరస్యపరాయణా |
కపర్దినీ కళామాలా కామధు-క్కామరూపిణీ ||

కళానిధిః కావ్యకళా రసజ్ఞా రసశేవధిః |
పుష్టా పురాతనా పూజ్యా పుష్కరా పుష్కరేక్షణా ||

పరంజ్యోతిః పరంధామ పరమాణుః పరాత్పరా |
పాశహస్తా పాశహంత్రీ పరమంత్రవిభేదినీ ||

మూర్తాఽమూర్తా నిత్యతృప్తా మునిమానసహంసికా |
సత్యవ్రతా సత్యరూపా సర్వాంతర్యామినీ సతీ ||

బ్రహ్మాణీ బ్రహ్మజననీ బహురూపా బుధార్చితా |
ప్రసవిత్రీ ప్రచండాఽఽజ్ఞా ప్రతిష్ఠా ప్రకటాకృతిః ||

ప్రాణేశ్వరీ ప్రాణదాత్రీ పంచాశత్పీఠరూపిణీ |
విశృంఖలా వివిక్తస్థా వీరమాతా వియత్ప్రసూః ||

ముకుందా ముక్తినిలయా మూలవిగ్రహరూపిణీ |
భావజ్ఞా భవరోగఘ్నీ భవచక్రప్రవర్తినీ ||

ఛందస్సారా శాస్త్రసారా మంత్రసారా తలోదరీ |
ఉదారకీర్తి-రుద్దామవైభవా వర్ణరూపిణీ ||

జన్మమృత్యుజరాతప్తజనవిశ్రాంతిదాయినీ |
సర్వోపనిషదుద్ఘుష్టా శాంత్యతీతకళాత్మికా ||

గంభీరా గగనాంతఃస్థా గర్వితా గానలోలుపా |
కల్పనారహితా కాష్ఠాఽకాంతా కాంతార్ధవిగ్రహా ||

కార్యకారణనిర్ముక్తా కామకేళితరంగితా |
కనత్కనకతాటంకా లీలావిగ్రహధారిణీ ||

అజా క్షయవినిర్ముక్తా ముగ్ధా క్షిప్రప్రసాదినీ |
అంతర్ముఖసమారాధ్యా బహిర్ముఖసుదుర్లభా ||

త్రయీ త్రివర్గనిలయా త్రిస్థా త్రిపురమాలినీ |
నిరామయా నిరాలంబా స్వాత్మారామా సుధాసృతిః ||

సంసారపంకనిర్మగ్నసముద్ధరణపండితా |
యజ్ఞప్రియా యజ్ఞకర్త్రీ యజమానస్వరూపిణీ ||

ధర్మాధారా ధనాధ్యక్షా ధనధాన్యవివర్ధినీ |
విప్రప్రియా విప్రరూపా విశ్వభ్రమణకారిణీ ||

విశ్వగ్రాసా విద్రుమాభా వైష్ణవీ విష్ణురూపిణీ |
అయోని-ర్యోనినిలయా కూటస్థా కులరూపిణీ ||

వీరగోష్ఠీప్రియా వీరా నైష్కర్మ్యా నాదరూపిణీ |
విజ్ఞానకలనా కల్యా విదగ్ధా బైందవాసనా ||

తత్త్వాధికా తత్త్వమయీ తత్త్వమర్థస్వరూపిణీ |
సామగానప్రియా సౌమ్యా సదాశివకుటుంబినీ ||

సవ్యాపసవ్యమార్గస్థా సర్వాపద్వినివారిణీ |
స్వస్థా స్వభావమధురా ధీరా ధీరసమర్చితా ||

చైతన్యార్ఘ్యసమారాధ్యా చైతన్యకుసుమప్రియా |
సదోదితా సదాతుష్టా తరుణాదిత్యపాటలా ||

దక్షిణాదక్షిణారాధ్యా దరస్మేరముఖాంబుజా |
కౌళినీకేవలాఽనర్ఘ్యకైవల్యపదదాయినీ ||

స్తోత్రప్రియా స్తుతిమతీ శ్రుతిసంస్తుతవైభవా |
మనస్వినీ మానవతీ మహేశీ మంగళాకృతిః ||

విశ్వమాతా జగద్ధాత్రీ విశాలాక్షీ విరాగిణీ |
ప్రగల్భా పరమోదారా పరామోదా మనోమయీ ||

వ్యోమకేశీ విమానస్థా వజ్రిణీ వామకేశ్వరీ |
పంచయజ్ఞప్రియా పంచప్రేతమంచాధిశాయినీ ||

పంచమీ పంచభూతేశీ పంచసంఖ్యోపచారిణీ |
శాశ్వతీ శాశ్వతైశ్వర్యా శర్మదా శంభుమోహినీ ||

ధరా ధరసుతా ధన్యా ధర్మిణీ ధర్మవర్ధినీ |
లోకాతీతా గుణాతీతా సర్వాతీతా శమాత్మికా ||

బంధూకకుసుమప్రఖ్యా బాలా లీలావినోదినీ |
సుమంగళీ సుఖకరీ సువేషాఢ్యా సువాసినీ ||

సువాసిన్యర్చనప్రీతాఽఽశోభనా శుద్ధమానసా |
బిందుతర్పణసంతుష్టా పూర్వజా త్రిపురాంబికా ||

దశముద్రాసమారాధ్యా త్రిపురాశ్రీవశంకరీ |
జ్ఞానముద్రా జ్ఞానగమ్యా జ్ఞానజ్ఞేయస్వరూపిణీ ||

యోనిముద్రా త్రిఖండేశీ త్రిగుణాంబా త్రికోణగా |
అనఘాఽద్భుతచారిత్రా వాంఛితార్థప్రదాయినీ ||

అభ్యాసాతిశయజ్ఞాతా షడధ్వాతీతరూపిణీ |
అవ్యాజకరుణామూర్తి-రజ్ఞానధ్వాంతదీపికా ||

ఆబాలగోపవిదితా సర్వానుల్లంఘ్యశాసనా |
శ్రీచక్రరాజనిలయా శ్రీమత్త్రిపురసుందరీ ||

శ్రీశివా శివశక్త్యైక్యరూపిణీ లలితాంబికా |
ఏవం శ్రీలలితాదేవ్యా నామ్నాం సాహస్రకం జగుః |

|| ఇతి శ్రీబ్రహ్మాండపురాణే ఉత్తరఖండే శ్రీ హయగ్రీవాగస్త్యసంవాదే
శ్రీలలితారహస్యనామసాహస్రస్తోత్రకథనం నామ ద్వితీయోధ్యాయః ||

Lalitha Sahasranamam Lyrics English

Asya Srilalitadivyasahasranamastotramahamantrasya | Vasinyadivagdevata rishayah |Anushtup Chandah | Sri Lalita Parameswari Devta | Srimadwagbhavakooteti Bejam |
Madhyakuteti Shaktih | Shaktikuteti Keyalam | Mulaprakrititi Dhyanam | Mulamantrenanganyasam karanyasam cha kuryat | Mama Srilalitamahatripurasundariprasadasiddhyarthe jape valayah |

meditation

Sindoorarunavigraham trinayanam manikyamaulisphurath
Taranayakasekharam Smithamukhimapina Vakshoruham |
Panibhyamalipurnaratnachasakam raktotpalam bibhratim
Soumyam ratnaghatastarakthacharanam dhyayetparamambikam ||

Arunam Karunatharangitakshim Dhrutapashankusapushpabanchapam |
Animadibhiravrtam mayukhairahamityeva vibhavaye bhavanim ||

dhyayetpadmasanastham vikasitavadanam padmapatrayatakshim
Hemabham Pitavastram Karakalithalasadhemapadam Varangim |
Sarvalankarayuktam satatambhayadam bhaktanamram bhavanim
Srividyam Shanthamurthym Sakalasuranutham Sarvasampatpradatrim ||

Sakunkumavilepanamalikachumbikasturikam
Samandahasitekshanam Sasarachapapashankusam |
Asheshajanamohinim Arunamalyabhushambaram
japakusumabhasuram japavidhau smaredambikam ||

Sri Lalita Sahasranama Stotram

Om Srimata Srimaharajni Srimatsimhasaneswari |
Chidagnikundasambhuta Devakaryasamudyata ||

Udyadbhanusahasrabha Chaturbahusamanvita |
Ragasvarupapasadhya krodhakarankushojvala ||

Manorupeksukodanda Panchathanmatrasayaka |
Nijarunaprabhapuramajjadbrahmandamandala ||

Champakasokapunnagasaugandhikalasatkacha |
Kuruvindamanisrenikanatkotiramandita ||

Ashtamichandravibhrajadalikasthalasobhita |
Mukhachandrakalankabhamriganabhiviseshaka ||

Vadanasmaramangalyagrihatoranachillika |
Vaktralakshmiparivahachalanmeenabhalochana ||

Navachampakapushpabhanasadandavirajita |
Tarakantithiraskarinasabharanbhasura ||

Kadambamanjarikalaptakarnapuramanohara |
Tatankayugalibhutathapanodupamandala ||

Padmaragasiladarshaparibhavikapolabhuh |
Navavidrumabimbasreenyakkariradanacchada ||

Shuddhavidyankurakaradvijapanktidvayojjvala |
Karpuravitikamodasamakarshaddigantara ||

Nijasallapamadhuryavinirbhartsitakachhapi |
Mandasmitaprabhapuramajjatkameshamanasa ||

Anakalitasadryaschubukasrivirajita |
Kamesabdhamangalyasutrasobhitakandhara ||

Kanakangadakeyurakamaniyabhujanvita |
Ratnagriveyachintakalolamuktaphalanvita ||

Kameshwarapremaratnamanipratipanastani |
Nabhayalavalaromalitaphalakuchadwai ||

Lakshyamoralatadharatasamunneyamadhyama |
Stanabharadalanammadhyapattabandhavalitraya ||

Arunarunkausumbhavastrabhasvatkatitati |
Ratnakinkinikaramyarasanadamabhushita ||

Kamesajnatasaubhagyamardavorudwayanvita |
Manikyamukutakarajanudwayavirajita ||

Indragoparikshiptasmarathunabhajanghika |
Gudgulfa Kurmapristhajayishnuprapadanvita ||

Nakhdidithitisanchannanamajjanatamoguna |
Paddwayaprabhajalaparakritasaroruha ||

Sinjanamamanjiramanditasripadambuja |
Maralimandagamana Mahalavanyasevadhih ||

Sarvaruna Navadyangi Sarvabharanbhushita |
Sivakameshwarankastha Siva Swadhinavallabha ||

Sumerumadhyasringastha Srimannagaranayika |
Chintamanigrihantastha Panchabrahmasanasthita ||

Kadambavanavasini of Mahapadmatavisamstha |
Sudhasagaramadhyastha Kamakshi Kamadaini ||

Devarshiganasanghatastuyamanatmavaibhava |
Bhandasuravadhodyuktashaktisenasamanvita ||

Sampatkarisamarudhasindhuravrajasevitha |
Ashvarudadhisthitashwakotikotibhiravrita ||

Chakrarajaratha Sarvayudhaparishkrita |
Gayachakraratha Ministeriniparisevita ||

Kirichakraratharudhadanathapuraskrita |
Jwalamalinikakshiptawahniprakaramadhya ||

Bhandasainyavadhodyuktashaktivikramaharshita |
Nityaparakramatopanirikshanasamutsuka ||

Bhandaputravadhodyuktabalavikramandita |
Ministeryambavirachitavishangavadhatoshita ||

Visukrakranaharanavarahiviryanandita |
Kameswaramukhalokakalpitashreeganeshwara ||

Mahaganesanirbhinnavighnayantrapraharshita |
Bhandasurendranirmuktashastrapratyastravarshini ||

Karangulinakhotpannarayanadasakritih |
Mahapasupatastragnanirdagdhasurasainika ||

Kamesvarastranirdagdhasabhandasurashunyaka |
Brahmopendramahendradidevasamstutavaibhava ||

Haranethragnisandagdhakamasanjeevanaushadhih |
Srimadwagbhavakootaikasvarupamukhapankaja ||

Kanthadahkatiparyantamadhyakutasvarupini |
Saktikutaikatapannakatyadhobahadharini ||

Mulamantratmika Mulakutatrayakalebara |
Kulamritaikarasika Kulasanketapalini ||

Kulangana Kulantastha Kaulini Kulayogini |
Akula samayantastha samayacharatpara ||

Muladharaikanilaya Brahmagranthivibhedini |
Manipurantarudita Vishnugranthivibhedini ||

Ajnachakraantaralastha Rudragranthivibhedini |
Sahasrarambujarudha Sudhasarabhivarshini ||

Tatillatasamaruchi-shshatchakroparisamstita |
Mahashaktih Kundalini Bisanthuthaniyasi ||

Bhavani Bhavanagamima Bhavaranyakutharika |
Bhadrapriya Bhadramurti-rbhaktasaubagyadayini ||

Bhaktapriya Bhaktimagima Bhaktivasya Bhayapaha |
Shambhavi Saradaradhya Sarvani Sharmadayini ||

Sankari Srikari Sadhvi Sarachandranibhanana |
Shatodari Shantimati Niradhara Niranjana ||

Nirlepa Nirmala Nitya Nirakara Nirakula |
nirguna nishkala santa nishkama nirupaplava ||

Nityamukta Nirvikara Nisprapancha Ashraya |
Nityasuddha Nityabuddha Niravadya Continuously ||

Niskarana Niskalkanka Nirupadhi-rnirishvara |
Niraaga Ragamathani Nirmada Madanashini ||

Nishcinta Nirahankara Nirmoha Mohanashini |
Nirmama Mamatahantri Nishpapa Papanasini ||

Nishkrodha Krodhashamani Nirlobha Lobhanashini |
Nissanshaya Samshayaghni Nirbhava Bhavanashini ||

Nirvikalpa Nirabadha Nirbheda Bhedanashini |
Nirnasha Mrityumathani Niskriya Nisparigraha ||

Nistula Nilachikura Nirapaya Niratya |
Durlabha Durgama Durga Duhkhahantri Sukhaprada ||

Dushtadura Duracharashamani Doshavarjita |
Sarvajna Sandrakaruna Samanadhikavarjita ||

Sarvashaktimayi Sarvamangala Sadgatiprada |
Sarveswari Sarvamayi Sarvamantraswarupini ||

Sarvayantratmika Sarvatantra

Lalitha Sahasranamam Telugu Lyrics Meaning in English

May we meditate on the divine mother
whose body has the red hue of vermilion,
who has three eyes,
who wears a beautiful crown studded with rubies,
who is adorned with the crescent moon,
whose face sports beautiful smile indicating compassion,
who has beautiful limbs,
whose hands hold a jewel-studded golden vessel filled
with nectar, and in the other a red lotus flower.

i meditate on the great empress. She is red in color,
and her eyes are full of compassion, and holds the noose,
the goad, the bow and the flowery arrow in her hands.
She is surrounded on all sides by powers such as animal
for rays and She is the self within me.

The divine Goddess is to be meditated meditate upon as seated on the lotus with petal eyes.
She is golden hued, and has lotus flowers in her hand.
She dispels fear of the devotees who bow before her.
She is the embodiment of peace, knowledge (vidya),
is praised by gods and grants every kind of wealth wished for.

i meditate on the mother, whose eyes are smiling, who holds the arrow, bow, noose and the goad in her hands. She is glittering with red garlands and ornaments. She is painted with kumkuma
on her forehead and is red and tender like the japa flower.

She who is the auspicious mother
She who is the empress of the universe
She who is the queen of the most glorious throne
She who was born in the fire-pit of Pure Consciousness
She who is intent on fulfilling the wiShes of the gods
She who has the radiance of a thousand rising suns
She who is four-armed
She who is holding the rope of love in her hand
She who shines, bearing the goad of anger
She who holds in her hand a sugarcane bow that represents the mind ॥ 10 ॥

She who holds the five subtle elements as arrows
She who immerses the entire universe in the red effulgence of her form
She whose hair has been adorned with flowers like campaka, ashoka, punnaga and saugandhika
She who is resplendent with a crown adorned with rows of kuruvinda gems
She whose forehead shines like the crescent moon of the eighth night of the lunar half-month
She who wears a musk mark on her forehead which shines like the spot in the moon
She whose eyebrows shine like the archways leading to the house of kama, the god of love, which her face resembles
She whose eyes possess the luster of the fish that move about in the stream of beauty flowing from her face
She who is resplendent with a nose that has the beauty of a newly blossoming campaka flower
She who shines with a nose-ornament that excels the luster of a star ॥ 20 ॥

She who is captivating, wearing bunches of kadamba flowers as ear-ornaments
She who wears the sun and the moon as a pair of large earrings
She whose cheeks excel mirrors made of rubies in their beauty
She whose lips excel freshly cut coral and bimba fruit in their reflective splendor
She who has radiant teeth which resemble the buds of pure knowledge
She who is enjoying a camphor-laden betel roll, the fragrance of which is attracting people from all directions
She who excels even the veena of sarasvati in the sweetness of her speech
She who submerges even the mind of Kamesha(Lord shiva) in the radiance of her smile
She whose chin cannot be compared to anything(it is beyond comparison because of its unparalleled beauty)
She whose neck is adorned with the marriage thread tied by Kamesha ॥ 30 ॥

She whose arms are beautifully adorned with golden armlets
She whose neck is resplendent with a gem-studded necklace with a locket made of pearl
She who gives her breasts to Kameshvara in return for the gem of love he bestows on her
She whose breasts are the fruits on the creeper of the fine hairline that starts in the depths of her navel and spreads upwards
She who has a waist, the existence of which can only be inferred by the fact that the creeper of her hairline springs from it
She whose abdomen has three folds which form a belt to support her waist from breaking under the weight of her breasts
She whose hips are adorned with a garment as red as the rising sun, which is dyed with an extract from safflower (kusumbha) blossoms
She who is adorned with a girdle which is decorated with many gem-studded bells
the beauty and softness of whose thighs are known only to kamesha, her husband
She whose knees are like crowns shaped from the precious red jewel, manikya (a kind of ruby) ॥ 40 ॥

She whose calves gleam like the jewel-covered quiver of the God of Love
She whose ankles are hidden
She whose feet have arches that rival the back of a tortoise in smoothness and beauty
She whose toenails give out such a radiance that all the darkness of ignorance is dispelled completely from those devotees who prostrate at her feet
She whose feet defeat lotus flowers in radiance
She whose auspicious lotus feet are adorned with gem-studded golden anklets that tinkle sweetly
She whose gait is as slow and gentle as that of a swan
She who is the treasure-house of beauty
She who is entirely red in complexion
She whose body is worthy of worship ॥ 50 ॥

She who is resplendent with all types of ornaments
She who sits in the lap of shiva, who is the conqueror of desire
She who bestows all that is auspicious
She who keeps her husband always under her control
She who sits on the middle peak of mount sumeru
She who is the mistress of the most auspicious (or prosperous)
She who resides in a house built of the chintamani
She who sits on a seat made of five Brahmas
She who resides in the great lotus forest ॥ 60 ॥

She who resides in the kadamba forest
She who resides in the center of the ocean of nectar
She whose eyes awaken desire, or She who has beautiful eyes
She who grants all wishes
She whose might is the subject of praise by multitudes of gods and sages
She who is endowed with an army of shaktis intent on slaying bhandasura
Who is attended by a herd of elephants ably commanded by sampatkari
She who is surrounded by a cavalry of several million horses which are under the command of the shakti, ashvarudha
She who shines in her chariot chakraraja, equipped with all kinds of weapons
She who is served by the shakti named mantrini who rides the chariot known as geyacakra
She who is escorted by the shakti known as dandanatha, seated in the kirichakra chariot ॥ 70 ॥

She who has taken position at the center of the fortress of fire created by the goddess, jvalamalini
She who rejoices at the valor of the shaktis who are intent on destroying the forces of bhandasura
She who delights in seeing the might and the pride of her nitya deities
She who delights in seeing the valor of the goddess bala who is intent on killing the sons of bhanda
She who rejoices at the destruction, in battle, of the demon vishanga by the mantrini shakti
She who is pleased with the prowess of varahi who took the life of vishukra
She who gives rise to ganesha by a glance at the face of kameshvara
She who rejoices when ganesha shatters all obstacles
She who showers counter weapons to each weapon fired at her by bhandasura
She who created from her fingernails all ten incarnations of narayana (vishnu) ॥ 80 ॥

She who burned the armies of the demons in the fire of the missile, mahapashupata
She who burned and destroyed bhandasura and his capital shunyaka with the kameshvara missle
She whose many powers are extolled by brahma, vishnu, shiva and other gods
She who became the life-giving medicine for kamadeva (the god of love) who had been burned to aShes by the fire from shiva’s (third) eye
She whose lotus face is the auspicious vagbhavakuta (a group of syllables of the panchadashi mantra)
She who from her neck to her waist is of the form of the madhyakuta (the middle six syllables of the panchadashakshari
mantra)
She whose form below the waist is the shaktikuta (the last four syllables of the pancadashakshari mantra)
She who is the embodiment of the mula mantra (the pancadashakshari mantra)
She whose (subtle) body is made of the three parts of the pancadashakshari mantra
She who is especially fond of the nectar known as kula ॥ 90 ॥

She who protects the code of rituals of the path of yoga known as kula
She who is well-born (who is from a good family)
She who resides in the kula vidya
She who belongs to the kula
She who is the deity in the kulas
She who does not have a family
She who resides inside ‘samaya’
She who is attached to the samaya form of worship
She whose principal abode is the muladhara
She who breaks through the knot of brahma ॥ 100 ॥

She who emerges in the manipura cakra
She who breaks through the knot of vishnu
She who resides at the center of the aj~na chakra
She who breaks through the knot of shiva
She who ascends to the thousand-petaled lotus
She who pours out streams of ambrosia
She who is as beautiful as a flash of lightning
She who resides above the six chakras
She who is greatly attached to the festive union of shiva and shakti
She who has the form a coil ॥ 110 ॥

She who is fine and delicate as the fiber of the lotus
She who is the wife of bhava (shiva)
She who is unattainable through imagination or thought
She who is like an axe to clear the jungle of samsara
She who is fond of all auspicious things – who gives all auspicious things
She who is the embodiment of auspiciousness or benevolence
She who confers prosperity on her devotees
She who is fond of (and pleased by) devotion
She who is attained only through devotion
She who is to be won over by devition ॥ 120 ॥

She who dispels fear
She who is the wife of shambhu (shiva)
She who is worshipped by sharada (sarasvati, the goddess of speech)
She who is the wife of sharva (shiva)
She who confers happiness
She who gives happiness
She who bestows riches in abundance
She who is chaste
She whose face shines like the full moon in the clear autumn sky
She who is slender-waister ॥ 130 ॥

She who is peaceful
She who is without dependence
She who stays unattached, bound to nothing
She who is free from all impurities arising from action
She who is free from all impurities
She who is eternal
She who is without form
She who is without agitation
She who is beyond all three gunas of nature, namely sattva, rajas and tamas
She who is without parts ॥ 140 ॥

She who is tranquil
She who is without desire
She who is indestructible
She who is ever free from worldly bonds
She who is unchanging
She who is not of this universe
She who does not depend on anything
She who is eternally pure
She who is ever wise
She who is blameless or She who is praiseworthy ॥ 150 ॥

She who is all-pervading
She who is without cause
She who is faultless
She who is not conditioned or has no limitations
She who has no superior or protector
She who has no desire
She who destroys desires (passions)
She who is without pride
She who destroys pride
She who has no anxiety in anything ॥ 160 ॥

She who is without egoism. She who is without the concept of ‘i’ and ‘mine’
She who is free from delusion
She who destroys delusion in her devotees
She who has no self-interest in anything
She who destroys the sense of ownership
She who is without sin
She who destroys all the sins of her devotees nishkrodha
She who is without anger
She who destroys anger in her devotees
She who is without greed ॥ 170

She who destroys greed in her devotees
She who is without doubts
She who kills all doubts
She who is without origin
She who destroys the sorrow of samsara (the cycle of birth and death)
She who is free of false imaginings
She who is not disturbed by anything
She who is beyond all sense of difference
She who removes from her devotees all sense of differences born of vasanas
She who is imperishable ॥ 180 ॥

She who destroys death
She who remains without action
She who does not acquire or accept anything
She who is incomparable, unequalled
She who has shining black hair
She who is imperishable
She who cannot be transgressed
She who is won only with much difficulty
She who is approachable only with extreme effort
She who is the Goddess durga ॥ 190 ॥

She who is the destroyer of sorrow
She who is the giver of happiness
She who is unapproachable by sinners
She who stops evil customs
She who is free from all faults
She who is omniscient
She who shows intense compassion
She who has neither equal nor superior
She who has all the divine powers (She who is omnipotent)
She who is the source of all that is auspicious ॥ 200 ॥

She who leads into the right path
She who rules over all the living and non-living things
She who pervades every living and non-living thing
She who is the essence of all the mantras
She who is the soul of all yantras
She who is the soul(embodiment) of all tantras
She who is shiva’s shakti
She who is the wife of maheshvara
She who has the immeasurable body
She who is the great goddess lakshmi ॥ 210 ॥

She who is the beloved of mrida (shiva)
She who has a great form
She who is the greatest object of worship
She who destroys even the greatest of sins
She who is the great illusion
She who possesses great sattva
She who has great power
She who is boundless delight
She who has immense wealth
She who has supreme sovereignty ॥ 220 ॥

She who is supreme in valor
She who is supreme in might
She who is supreme in intelligence
She who is endowed with the highest attainments
She who is the object of worship even by the greatest of yogis
She who is worshipped by the great tantras such as kularnava and jnanarnava
She who is the greatest mantra
She who is in the form of the great yantras
She who is seated on great seats
She who is worshipped by the ritual of mahayaga ॥ 130 ॥

She who is worshipped even by mahabhairava (shiva)
She who is the witness of the great dance of maheshvara (shiva) at the end of the great cycle of creation
She who is the great queen of mahakameshvara (shiva)
She who is the great tripurasundari
She who is adored in sixty-four ceremonies
She who embodies the sixty-four fine arts
She who is attended (served) by sixty-four crores of bands of yoginis
She who is the embodiment of manuvidya
She who is the embodiment of chandravidya
She who resides in the center of chandramandala, the moon’s disc ॥ 240 ॥

She who has a beauty that does not wax or wane
She who has a beautiful smile
She who wears of beautiful crescent moon that does not wax or wane
She who is the ruler of the animate and inanimate worlds
She who abides in the shri chakra
She who is the daughter of the mountain (mount himavat or himalaya) 247. padmanayanā –
She who has eyes that are long and beautiful like the petals of the lotus flower
She who has a resplendent red complexion like the ruby
She who sits on the seat formed by the five corpses
She whose form is composed of the five brahmas ॥ 250 ॥

She who is consciousness itself
She who is supreme bliss
She who is the embodiment of all-pervading solid intelligence
She who shines as meditation, mediator and the object of meditation
She who is devoid of(who transcends) both virtue and vice
She who has the whole universe as her form
She who is in the waking state, or She who assumes the form of the jiva who is in the waking state
She who is in the dream state or She who assumes the form of the jiva in the dream state
She who is the soul of taijasa (jiva in the dream state, proud of its subtle body)
She who is in the deep-sleep state or assumes the form of the jiva experiencing deep sleep ॥ 260 ॥

She who is not separate from praj~na (deep sleep)
She who is in the state of turya (fourth state in which the ultimate realization of atman is obtained)
She who transcends all states
She who is the creator
She who is in the form of brahma
She who protects
She who has assumed the form of govinda (vishnu) for the preservation of the universe
She who is the destroyer of the universe
She who is has assumed the form of rudra (shiva) for the dissolution of the universe
She who causes the disappearance of all things ॥ 270 ॥

She who protects and rules everything
She who is sadashiva, one who always bestows auspiciousness
She who confers blessing
She who is devoted to the five functions (of creation, preservation, destruction, annihilation and reappearance)
She who abides at the center of the sun’s disc
She who is the wife of bhairava (shiva)
She who wears a garland made of the six excellences (of auspiciousness, supremacy, fame, valor, detachment and knowledge)
She who is seated in the lotus flower
She who protects those who worship her
She who is vishnu’s sister ॥ 280 ॥

She who causes a series of worlds to arise and disappear with the opening and closing of her eyes
She who has a thousand heads and faces
She who has a thousand eyes
She who has a thousand feet
She who is the mother of everything from brahma to the lowliest insect
She who established the order of the social division in life
She whose commands take the form of the vedas
She who dispenses the fruits of both good and evil actions
She who is the one the dust from whose feet forms the vermilion marks at the parting line of the hair of the shruti devatas (vedas personified as goddesses)
She who is the pearl enclosed in the Shell made of all the scriptures ॥ 290 ॥

She who grants the (four-fold) objects of human life
She who is always whole, without growth or decay
She who is the enjoyer
She who is the ruler of the universe
She who is the mother of the universe
She who has neither beginning nor end
She who is attended by brahma, vishnu and indra
She who is the female counterpart of narayana
She who is in the form of sound
She who has no name or form ॥ 300 ॥

She who is the form of syllable ‘hrim’
She who is endowed with modesty
She who abides in the heart
She who has nothing to reject or accept
She who is worshipped by the King of kings
She who is the queen of shiva, the Lord of all kings
She who gives delight; She who is lovely
She whose eyes are like rajiva (lotus)
She who delights the mind
She who gives joy ॥ 310 ॥

She who is to be enjoyed; She who enjoys
She who wears a girdle of tinkling bells
She who has become lakshmi and sarasvati
She who has a delightful face like the full moon
She who is in the form of rati, the wife of kama
She who is fond of rati; She who is served by rati
She who is the protector
She who is the slayer of the entire race of demons
She who gives delight
She who is devoted to the Lord of her heart, Lord shiva ॥ 320 ॥

She who is to be desired
She who is in the form of kamakala
She who is especially fond of kadamba flowers
She who bestows auspiciousness
She who is the root of the whole world
She who is the ocean of compassion
She who is the embodiment of all arts
She who speaks musically and sweetly
She who is beautiful
She who is fond of mead ॥ 330 ॥

She who grants boons generously
She who has beautiful eyes
She who is intoxicated by varuni (ambrosial drink)
She who transcends the universe
She who is known through the vedas
She who resides in the vindhya mountains
She who creates and sustains this unverse
She who is the mother of the vedas
She who is the illusory power of vishnu
She who is playful ॥ 340 ॥

She whose body is matter
She who is the wife of kshetresha (shiva)
She who is the protector of matter and the knower of matter, therefore the protector of body and soul
She who is free from growth and decay
She who is worshipped by kshetrapala (shiva in infant form)
She who is ever-victorious
She who is without a trace of impurity
She who is adorable, worthy of worship
She who is full of motherly love for those who worship her
She who speaks ॥ 350 ॥

She who has beautiful hair
She who resides in the disc of fire
She who is the kalpa (wish-granting) creeper to her devotees
She who releases the ignorant from bondage
She who destroys all heretics
She who is immersed in (and inspires others to follow) right conduct
She who is the moonlight that gives joy to those burned by the triple fire of misery
She who is ever young
She who is worshipped by ascetics
She who is slender-waisted ॥ 360 ॥

She who removes the ignorance born of tamas
She who is in the form of pure intelligence
She who is the embodiment of truth (which is indicated by the word ‘tat’)
She who is of the nature of the pure intelligence. She who is the cause of knowledge
She who makes the bliss of brahma and others insignificant compared to her own bliss
She who is the supreme; She who transcends all
She who is of the nature of unmanifested consciousness or of unmanifested brahman
She who is pashyanti, the second level of sound after para in the svadhishtana chakra
She who is the supreme deity; parashakti
She who stays in the middle ॥ 370 ॥

She who is in the form of vaikhari (sound in the manifested, audible form)
She who is the swan in the minds of her devotees
She who is the very life of kameshvara, her consort
She who knows all of our actions as they occur
She who is worshipped by kama
She who is filled with the essence of Love
She who is victorious always and everywhere
She who resides in the jalandhara pitha (in the throat region)
She whose abode is the center known as odyana (in the aj~na chakra)
She who resides in the bindumandala (in shri chakra) ॥ 380 ॥

She who is worshipped in secret through sacrificial rites
She who is to be gratified by the secret rites of worship
She who bestows her grace immediately
She who is witness to the whole universe
She who has no other witness
She who is accompanied by the deities of the six angas (heart, head, hair, eyes, armor and weapons)
She who is fully endowed with the six good qualities (prosperity, valor, dispassion, fame, wealth and wisdom)
She who is ever compassionate
She who is incomparable
She who confers the bliss of Liberation ॥ 390 ॥

She who is in the form of the sixteen daily deities (i.e., kameshvari, bhagamalini, nityaklinna, bherunda, vahnivasini, mahavajreshvari, shivaduti, tvarita, kulasundari, nitya, nilapatakini, vijaya, sarvamangala, jvalamalini, chitra and tripurasundari)
She who possesses half of the body of shrikantha (shiva). She who is in the form of ardhanarishvara
She who is effulgent
She who is effulgence
She who is celebrated
She who is the supreme sovereign
She who is the first cause of the entire universe
She who is unmanifested
She who is in the manifested and unmanifested forms
She who is all-pervading ॥ 400 ॥

She who has a multitude of forms
She who is the form of both knowledge and ignorance
She who is the moonlight that gladdens the water-lilies that are mahakamesha’s eyes
She who is the sunbeam which dispels the darkness from the heart of her devotees
She for whom shiva is the messenger; She who is shiva’s messenger
She who is worshipped by shiva
She whose form is shiva himself
She who confers prosperity (auspiciousness, happiness). She who turns her devotees into shiva
She who is beloved of shiva
She who is solely devoted to shiva ॥ 410 ॥

She who is loved by the righteous; She who is the chosen deity of devotees; She who loves righteous people
She who is always worshipped by the righteous
She who is immeasurable by the senses
She who is self-luminous
She who is beyond the range of mind and speech
She who is the power of consciousness
She who is pure consciousness
She who is the maya that has transformed itself as the power of creation
She who is in the form of the inanimate world
She who is the gayatri mantra ॥ 420 ॥

She who is in the nature of utterance; She who presides over the power of speech
She who is in the form of twilight
She who is worshipped by the twice-born
She who has tattvas as her seat; She who abides in tattva
She who is meant by ‘that’, the supreme truth, brahman
She who is referred to, by ‘thou’
oh, mother! (the split in names of 425-427 may not be proper.)
She who resides within the five Sheaths
She whose glory is limitless ॥ 430 ॥

She who is ever youthful
She who is shining in a state of inebriation or intoxication
She whose eyes are reddened, rolling with rapture and inward-looking
She whose cheeks are rosy with rapture
She whose body is smeared with sandalwood paste
She who is especially fond of champaka flowers
She who is skillful
She who is graceful in form
She who is the shakti, kurukulla (residing in kuruvinda ruby)
She who is the ruler of kula (the triad of knower, the known and knowledge)
She who abides in the kulakunda (the bindu at the center of the pericarp in muladhara chakra ॥ 440 ॥

She who is worshipped by those devoted to the kaula tradition
She who is the mother of kumara(subrahmanya) and gananatha(Ganapathi)
She who is ever content
She who is the power of nourishment
She who manifests as intelligence
She who is fortitude
She who is tranquility itself
She who is the ultimate truth
She who is effulgence
She who gives delight ॥ 450 ॥

She who destroys all obstacles
She who is effulgent
She who has the sun, moon and fire as her three eyes
She who has rolling eyes. separate name kamarupini -She who is in the form of love in women
She who is wearing garlands
She who is not separate from hamsas (the yogins who have reached great spiritual heights)
She who is the mother of the universe
She who resides in the malaya mountain
She who has a beautiful face
She whose body is soft and beautiful like lotus petals ॥ 460 ॥

She who has beautiful eyebrows
She who is always radiant
She who is the leader of the gods
She who is the wife of shiva
She who is radiant
She who creates upheaval in the mind
She who has a form that is too subtle to be perceived by the sense organs
She who is vajreshvari, the sixth daily deity
She who is the wife of vama deva (shiva)
She who is exempt from changes due to age (time) ॥ 470 ॥

She who is the goddess worshipped by spiritual adepts
She who is in the form of siddhavidya, the fifteen-syllables mantra
She who is the mother of siddhas
She who is of unequaled renown
She who resides in the vishuddhi chakra
She who is of slightly red (rosy) complexion
She who has three eyes
She who is armed with a club and other weapons
She who possesses only one face
She who is especially fond of sweet rice ॥ 480 ॥

She who is the deity of the organ of touch (skin)
She who fills with fear the mortal beings bound by worldly existence
She who is surrounded by amrita and other shakti deities
She who is the dakini deity
She who resides in the anahata lotus in the heart
She who is black in complexion
She who has two faces
She who has shining tusks
She who is wearing garlands of rudraksha beads and other things
She who presides over the blood in the bodies of living beings ॥ 490 ॥

She who is surrounded by kalaratri and other shaktis
She who is fond of food offerings containing ghee, oil and other substances containing fats
She who bestows boons on great warriors
She who is in the form of the rakini deity
She who resides in the ten-petaled lotus in the manipuraka chakra
She who has three faces
She who holds the vajra (lightning bolt) and other weapons
She who is surrounded by damari and other attending deities
She who is red in complexion
She who presides over the flesh in living beings ॥ 500 ॥

She who is fond of sweet rice made with raw sugar
She who confers happiness on all her devotees
She who is in the form of the lakini yogini
She who resides in the six-petaled lotus in the svadhishtana, kakini yogini
She who has four beautiful faces
She who possesses the trident and other weapons (i.e., noose, skull and abhaya)
She who is yellow in color
She who is very proud
She who resides in the fat in living beings
She who is fond of honey and other offerings made with honey ॥ 510 ॥

She who is accompanied by bandhini and other shaktis
She who is particularly fond of offerings made with curd
She who is in the form of kakini yogini
She who is resident in the lotus in the muladhara
She who has five faces
She who resides in the bones
She who holds the goad and other weapons
She who is attended by varada and other shaktis
She who is particularly fond of food offerings made of mudga, a lentil
She who is in the form of sakini yogini ॥ 420 ॥

She who resides in the two-petaled lotus in the ajnachakra
She who is white in color
She who has six faces
She who is the presiding deity of the bone marrow
She who is accompanied by the shaktis hamsavati and kshamavati (in the two petals of the lotus)
She who is fond of food seasoned with turmeric
She who is in the form of hakini devi
She who resides in the thousand-petaled lotus
She who is radiant in many colors
She who holds all the known weapons ॥ 430 ॥

She who resides in the semen
She who has faces turned in all directions
She who is pleased by all offerings of food
She who is in the form of the yakini yogini
She who is the object of the invocation ‘svaha’ at the end of mantras chanted while offering oblations to the fire in yaga ceremonies
She who is the object of the ‘svadha’ invocation at the end of mantras
She who is in the form of ignorance or nescience
She who is in the form of wisdom (knowledge)
She who is in the form of the vedas
She who is in the form of smriti (works based on the meaning of vedas) ॥ 240 ॥

She who is the best; She who is not excelled by anyone
She whose fame is sacred or righteous
She who is attained only by righteous souls
She who bestows merit on anyone who hears of her and praises her
She who is worshipped by pulomaja (indra’s wife)
She who is free from bonds; She who gives release from bondage
She who has wavy locks of hair;
She who is in the form of vimarsha (reflection or meaning)
She who is in the form of knowledge
She who is the mother of the universe, which is the aggregate of all the elements starting with the ether ॥ 550 ॥

She who removes all diseases and sorrows
She who guards her devotees from all
She who is to be considered the foremost
She who is of a form beyond the reach of thought
She who is the destroyer of the sins of the age of kali
She who is the daughter of a sage named kata
She who is the destroyer of time (death)
She in whom vishnu takes refuge
She whose mouth is full from chewing betel
She who shines like a pomegranate flower ॥ 560 ॥

She whose eyes are long and beautiful like those of a doe
She who is enchanting
She who is the first
She who is the wife of mrida (shiva)
She who is the friend of everyone (universe)
She who is eternally contented
She who is the treasure of the devotees
She who controls and guides all beings on the right path
She who is the ruler of all
She who is to be attained by love and other good dispositions ॥ 570 ॥

She who is witness to the great dissolution
She who is the original, supreme power
She who is the supreme end, the supreme abidance
She who is pure, condensed knowledge
She who is languid from drinking wine; She who is not eager for anything
She who is intoxicated
She who is in the form of the letters of the alphabet
She who resides in the great kailasa
She whose arms are as soft and cool as the lotus stem
She who is adorable ॥ 580 ॥

She who is the personification of compassion
She who controls the great empire of the three worlds
She who is the knowledge of the self
She who is the seat of exalted knowledge, the knowledge of the self
She who is sacred knowledge (pa~nchadashi mantra)
She who is worshipped by kamadeva
She who is in the form of the sixteen-syllables mantra
She who is in the three parts (of pa~nchadashi mantra)
She, of whom kama (shiva) is a part or an approximate form
She who is attended by millions of lakshmis who are subdued by hern mere glances ॥ 590 ॥

She who resides in the head
She who is resplendent like the moon
She who resides in the forehead (between the eyebrows)
She who is resplendent like the rainbow
She who resides in the heart
She who shines with the special brilliance of the sun
She who shines as a light within the triangle
She who is satidevi, the daughter of daksha prajapati
She who is the killer of demons
She who is the destroyer of the sacrifice conducted by daksha ॥ 600 ॥

She who has long, tremulous eyes
She whose face is radiant with a smile
She who has assumed a severe form or one who has assumed the form of the guru
She who is the treasure house of all good qualities
She who became surabhi, the cow that grants all wiShes
She who is the mother of guha (subramanya)
She who is the protector of the gods
She who maintains the rules of jusstice without the slightest error
She who is the subtle self in the heart
She who is worshipped daily starting with pratipad (first day of the lunar half-month) and ending with the full moon ॥ 610 ॥

She who is in the form of the kalas
She who is the mistress of all the kalas
She who delights in hearing poetry
She who is attended by lakshmi on the left side and sarasvati on the right side, bearing ceremonial fans
She who is the primordial power, the parashakti who is the cause of the universe
She who is not measurable by any means
She who is the self in all
She who is the supreme
She who is of sacred form
She who is the creator of many crores of worlds ॥ 620 ॥

She who has a divine body
She who is creator of the syllable ‘klim’
She who is the absolute, as She is complete, independent and without any attributes
She who is to be known in secret
She who bestows liberation
She who is older than the three (trinity of brahmaa vishnu and shiva)
She who is adored by the inhabitants of all three worlds
She who is the aggregate of the trinity (brahma, vishnu and shiva)
She who is the ruler of the gods
She whose form consists of three letters or syllables (om = a u m) ॥ 630 ॥

She who is richly endowed with divine fragrance
She who shines with a vermilion mark on her forehead; She who is decorated with a special paste made of vermilion
She who is parvati devi
She who is the daughter of himavat, the king of the mountains
She who has a fair complexion
She who is served by gandharvas (like vishvavasu)
She who contains the whole universe in her womb
She who is the cause of the universe
She who destroys the unholy
She who presides over speech ॥ 640 ॥

She who is to be attained through meditation
She whose limits cannot be ascertained (unlimited)
She who gives knowledge of the self
She who is the embodiment of knowledge itself
She who is known by all of vedanta
She whose form is existence and bliss
She who is worshipped by lopamudra (wife of sage agastya)
She who has created and maintained the universe purely as a sport
She who is not perceived by sense organs (normal eyes)
She who has nothing to see ॥ 650 ॥

She who knows the truth of the physical universe
She who has nothing left to know
She who is constantly united with parashiva; She who possesses the power of yoga
She who bestows the power of yoga
She who deserves yoga of all kinds
She who is the bliss attained through yoga; She who enjoys the bliss of yoga
She who is the bearer of the yugas
She who is in the form of the powers of will, knowledge and action
She who is the support of all
She who is firmly established ॥ 660 ॥

She who assumes the forms of both being and non-being
She who has eight forms
She who conquers ignorance
She who directs the course of the worlds
She who is the lone one
She who is the aggregate of all existing things
She who is without the sense of duality
She who is beyond duality
She who is the giver of food to all living things
She who is the giver of wealth ॥ 670 ॥

She who is ancient
She whose nature is the union of brahman and atman
She who is immense
She who is predominantly sattvic
She who presides over speech
She who is ever immersed in the bliss of brahman
She who is especially fond of sacrificial offerings
She who is in the form of language
She who has a vast army
She who is beyond being and non-being ॥ 680 ॥

She who is easily worshipped
She who does good
She who is attained through a bright and easy path
She who is the ruler of kings and emperors
She who gives dominion
She who protects all the dominions
She who has a compassion that captivates everyone
She who establishes on royal thrones of those who take refuge in her
She who is the embodiment of the prosperity of the world
She who is the mistress of the treasury ॥ 690 ॥

She who commands armies of four types
She who is the bestower of imperial dominion
She who is devoted to (or maintains) truth
She who is girdled by the oceans
She who is under a vow
She who destroys the demons, wicked forces
She who keeps all the worlds under her control
She who grants all desires
She who is the creative power in the universe
She who is of the nature of existence, consciousness and bliss ॥ 700 ॥

She who is not limited by time and space; She who is not measured by time and space
She who pervades all the worlds and all the living and non-living things; She who is omnipresent
She who deludes all
She who is in the form of knowledge
She who is in the form of the scriptures; She whose limbs are the scriptures
She who is the mother of guha (subramanya); She who dwells in the cave of the heart
She who has a secret form
She who is free from all limitations
She who is sadashiva’s devoted wife
She who is the guardian of sacred traditions ॥ 710 ॥

She who possesses equanimity
She who is the symbol ‘i’ (other versions show 711/712 as sadhvi even though it is a repetition.)
She who embodies in herself the lineage of Gurus
She who transcends the senses
She who is worshipped in the sun’s disc
She who is illusion
She whose nature is as sweet as honey
She who is the goddess earth
She who is the mother of shiva’s attendants
She who is worshipped by guhyakas (a kind of devas) ॥ 720 ॥

She who has beautiful limbs
She who is beloved of the gurus
She who is free from all limitations
She who is the goddess of all tantras
She who is in the form of dakshinamurti
She who is worshipped by sanaka and other sages
She who bestows the knowledge of siva
She who is the consciousness in brahman
She who is the bud of bliss
She who is pure love ॥ 730 ॥

She who grants what is dear to her devotees
She who is pleased by the repetition of her names
She who is the deity worshipped by the nandi mantra
She who is the wife of natesha (shiva)
She who is the basis of the illusory universe
She who gives liberation
She who is in the form of liberation
She who is fond of the lasya dance
She who causes absorption
She who exists as modesty in living beings ॥ 740 ॥

She who is adored by the celestial damsels such as rambha
She who is the rain of nectar falling on the forest fire of worldly existence
She who is like wild fire to the forest of sins
She who is the gale that drives away the cotton wisps of misfortune
She who is the sunlight that dispels the darkness of old age
She who is the full moon to the ocean of good fortune
She who is the cloud that gladdens the peacocks who are the hearts of her devotees
She who is the thunderbolt that shatters the mountain of disease
She who is the axe that cuts down the tree of death
She who is the supreme goddess ॥ 750 ॥

She who is the great kali
She who devours everything great; She who is the great devourer
She who eats everything that is great
She who owes no debt
She who is angry (at the wicked)
She who killed chanda, munda and other asuras
She who is in the form of both the perishable and imperishable atman
She who is the ruler of all worlds
She who supports the universe
She who bestows the three goals of life ॥ 760 ॥

She who is the seat of all prosperity
She who has three eyes
She who is the essence of the three gunas
She who bestows heaven and liberation
She who is the purest
She whose body is like the hibiscus flower
She who is full of vitality
She who is full of light and splendor; She who has an aura of light
She who is in the form of sacrifice
She who is fond of vows ॥ 770 ॥

She who is difficult to worship
She who is difficult to control
She who is fond of the patali flower (the pale red trumpet flower)
She who is great; She who is in the form of mahatti (narada’s vina)
She who resides in the meru mountain
She who is fond of the mandara flowers
She who is worshipped by heroic persons
She who is in the form of the cosmic whole
She who is without rajas (desire and anger)
She who faces all directions ॥ 780 ॥

She who is the indwelling self
She who is the transcendental ether (which is the material cause of the cosmic and individual bodies)
She who is the giver of life
She who is the nature of life
She who is worshipped by martandabhairava
She who has entrusted her regal responsibilities to her mantrini
She who is the goddess of tripura
She who has an army which is accustomed only to victory
She who is devoid of the three gunas
She who is both para and apara ॥ 790 ॥

She who is truth, knowledge and bliss
She who is immersed in a state of steady wisdom
She who is the wife of kapardi (shiva, one with matted hair)
She who wears all sixty-four forms of art as a garland
She who fulfills all desires
She who has a desirable form
She who is the treasure house of all arts
She who is the art of poetry
She who knows all the rasas
She who is the treasure house of rasa ॥ 800 ॥

She who is always full of vigor, nourishment
She who is ancient
She who is worthy of worship by all
She who is complete; She who gives bourishment to all
She who has eyes like lotus petals
She who is the supreme light
She who is the supreme abode
She who is the subtlest particle
She who is tShe most supreme of the supreme ones
She who holds a noose in her hand ॥ 810

She who destroys the bonds
She who breaks the spell of the evil mantras of the enemies
She who has forms
She who has no definite form
She who is satisfied even by our perishable offerings
She who is the swan in the manasa lake of the minds of sages
She who abides firmly in truth
She who is truth itself
She who dwells inside all
She who is reality, the eternal being ॥ 820 ॥

She who is the tail that is brahman; the support for all
She who is brahman
She who is the mother
She who has a multitude of forms
She who is worshipped by the wise
She who is mother of the universe
She who is full of awe-inspiring wrath
She who is divine commandment herself
She who is the foundation
She who is manifested in the form of the universe ॥ 830 ॥

She who lords over the five pranas and the senses
She who is the giver of life
She who has fifty centers of worship
She who is unfettered, free in every way
She who abides in secluded places
She who is the mother of the valiant
She who is the mother to the ether
She who gives salvation
She who is the abode of salvation
She who is the root form of everything ॥ 840 ॥

She who is the knower of all thoughts and sentiments
She who eradicates the diseases of the cycle of birth and death
She who turns the wheel of the cycle of birth and death
She who is the essence of all the vedas
She who is the essence of all scriptures
She who is the essence of all mantras
She who is slender-waisted
She who possesses exalted fame
She whose prowess is unlimited
She who is in the form of the letters of the alphabets ॥ 850 ॥

She who gives peace and repose to those who are afflicted by birth, death and decrepitude
She who is celebrated by all the upanishads
She who transcends the state of peace
She who is unfathomable
She who resides in the ether, space
She who is proud
She who delights in music
She who is free from imaginary attributes
She who dwells in the highest state (beyond which there is nothing)
She who ends all sins and sorrows ॥ 860 ॥

She who is half the body of her husband
She who is free from the bond of cause and effect
She who is overflowing with pleasure in the union with kameshvara
She who wears glittering gold ear ornaments
She who assumes various glorious forms as a sport
She who has no birth
She who is free from decay
She who is captivating in her beauty
She who is quickly pleased
She who is to be worshipped internally (mentally) ॥ 870 ॥

She who is difficult to attain by those whose attention is directed outwards
She who is the three vedas
She who is the abode of the threefold aims of human life
She who resides in the three worlds
She who is the goddess of the antardashara chakra of the shri chakra
She who is free from diseases of all kinds
She who depends on none
She who rejoices in her own self
She who is the source of nectar
She who is skilled in raising those who are immersed in the mire of transmigratory life ॥ 880 ॥

She who is fond all sacrifices and other rituals
She who is the doer of sacrificial rites
She who is in the form of yajamana, who directs sacrificial rites
She who is the support of the code for righteous living
She who oversees wealth
She who increases wealth and harvests
She who is fond of the learned
She who is in the form of a knower of the self
She who makes the universe go around through her power of illusion
She who devours the universe ॥ 890 ॥

She who shines like coral (with her red complexion)
She who is in the form of vishnu
She who is in a form that extends over the whole universe
She who is without origin
She who is the seat of all origins
She who remains unchanged like the anvil
She who is the deity of the kaula path
She who is fond of the assembly of warriors
She who is heroic
She who abstains from actions ॥ 900 ॥

She who is in the form of the primal sound
She who realizes the knowledge of brahman
She who is capable of creation
She who is expert in everything
She who is seated in the baindava (spot between the eyebrows) chakra
She who transcends all cosmic categories
She who is reality itself; She who is shiva himself
She who is the meaning of tat (that) and tvam (thou)
She who is fond of the chanting of the sama veda
She who is benign and gentle in nature; of a cool, gentle nature as the moon ॥ 910 ॥

She who is the wife of sadashiva
She who occupies (or can be reached by) both the left and right paths of worship
She who removes all dangers
She who abides in herself; She who is free from all afflictions
She who is sweet in her inherent nature
She who is wise; She who gives wisdom
She who is worshipped by the wise
She who is worshipped with consciousness as the oblation
She who is fond of the flower that is consciousness
She who is ever shining ॥ 920 ॥

She who is ever pleased
She who is rosy like the morning sun
She who is adored by both right and left-handed worshippers
She whose lotus face holds a sweet smile
She who is worshipped as pure knowledge (consciousness) by the spiritual aspirants following the kaula path
She who confers the priceless fruit of final liberation
She who is fond of hymns in her praise
She who is the true object, the essence, of all praises
She whose glory is celebrated in the shrutis
She who is well-known for her mind ॥ 930 ॥

She who is high-minded; She who has great fame
She who is the wife of mahesha (shiva)
She who is of auspicious form
She who is the mother of the universe
She who is the mother who protects and sustains the world
She who has large eyes
She who is dispassionate
She who is skillful and confident
She who is supremely generous
She who is supremely joyful ॥ 940 ॥

She who is in the form of the mind
She who has the sky as her hair
She who is seated in her celestial chariot; She who journeys in her celestial chariot along with the gods
She who bears the vajra (thunderbolt) weapon
She who is the presiding deity of the vamakeshvara tantra
She who is fond of the five forms of sacrifices (agnihotra, darshapurnamasa, chaturmasya, goyaj~na and somayaj~na)
She who reclines on a couch made of the five corpses
She who is the fifth (after brahma, vishnu, rudra and ishvara)
She who is the goddess of the five elements
She who is worshipped using five objects (fragrance, flower, incense, lamp and food) of worship ॥ 950 ॥

She who is eternal
She who holds eternal sovereignty
She who is the giver of happiness
She who deludes shiva
She who is mother earth
She who is the daughter of dhara (himavat)
She who possesses great wealth; She who is extremely blessed
She who is righteous
She who promotes righteousness
She who transcends the worlds ॥ 960 ॥

She who transcends the gunas
She who transcends everything
She who is of the nature of peace and bliss
She who resembles the bandhuka flower in beauty and grace
She who never forsakes the nature of a child
She who delights in her sport
She who is eternally auspicious; She who never becomes a widow
She who gives happiness
She who is very attractive in her beautiful rich garments and ornaments
She who is ever auspiciously married ॥ 970 ॥

She who is pleased by the worship performed by married women
She who is always radiant
She who is of pure mind; one who purifies the mind of her worshipers
She who is pleased by offerings to the bindu (of shrichakra)
She who is ahead of everyone; first born
She who is the mother of the tripuras (three cities)
She who is worshipped by ten mudras (sarva sa~nkshobhini, sarvavidravini, sarvakarshini, sarvavashankari, sarvonmadini, sarvamahankusha, sarvakhechari, sarva bija, sarva yoni, sarva trikhanda)
She for whom tripurashri is under control
She who is in the form of the j~nana mudra
She who is to be attained through the yoga of knowledge ॥ 980 ॥

She who is both knowledge and the known
She who is in the form of the yonimudra
She who is the ruler of the tenth mudra, the trikhanda
She who is endowed with the three gunas of sattva, rajas and tamas
She who is mother of all beings; mother of the universe
She who resides in the triangle
She who is sinless
She whose deeds are marvelous
She who gives all the desired objects
She who is known only through the exceedingly streneous practice of spiritual discipline ॥ 990 ॥

She whose form transcends the six paths
She who is pure compassion
She who is the bright lamp that dispels the darkness of ignorance
She who is known well by all, even by children and cowherds
She whose commands are not disobeyed by anyone
She who abides in shrichakra, the king of chakras
She who is the divine tripurasundari devi
She who is the auspicious and divine shiva
She who is the union of shiva and shakti into one form
She who is the divine mother lalita ॥ 1000 ॥